Velling Friskoles ABC – praktiske oplysninger og generelle forhold

Arbejdsdage

Arbejdsdagene er en vigtig del af at være forældre på Velling Friskole. Det er en kæmpe hjælp i forhold til den daglige drift, men det er også et vigtigt omdrejningspunkt for det fællesskab, vi vægter så højt.

Opgaverne til arbejdsdage kan blandt andet være hovedrengøring, vinduespudsning og havearbejde.

Det plejer at være hyggelige dage, hvor skolen sørger for forplejning. Det er meget berigende, at børn og søskende deltager, så det bliver en fælles oplevelse.

Det forventes at forældre deltager i to arbejdsdage om året. Fra august 23 til januar 24 vælger man sig på én arbejdsdag pr. familie. Der vil være fire datoer at vælge imellem. Til november modtager I et nyt skema for arbejdsdagene i februar – juni 24.

Som noget nyt fra 22-23 ligger der en arbejdsdag en fredag, hvor vi starter kl. 15 og slutter kl. 19, hvorefter der vil blive serveret aftensmad. Vi afslutter altid i fællesskab.

Computer

Vi benytter undervisningsportaler og anden relevant IT-baseret undervisning, når det vurderes at være en fordel. Brugen af computer skal derfor ses som et redskab på lige fod med penalhuset.

Vi forventer, at alle elever fra 5.-8. kl. har deres egen computer, og at de har den med i skole hver dag. Forældre har selv ansvaret for, at computeren er forsikret.

Elevdemokrati

Der afholdes elevmøder, hvor alle elever og lærere deltager. Til elevmøderne udformes en dagsorden, og der tages referat. Punkterne på dagsordenen diskuteres ude i klasserne i den på skemaet afsatte tid. Vi mener, det er vigtigt, at eleverne har medindflydelse på egen skoledag.

Emneuger

Tre til fem gange om året afholder vi emneuger, hvor vi bryder det normale skema og virkelig har tid til fordybelse i et emne. Emneugerne kan afholdes i klasserne eller på tværs af klasserne, og andre gange har hele friskolen et fælles emne. I emneugerne kan der godt være ændringer i sluttidspunkterne, men dette meddeles i god tid i Fredagsbrevet eller via klassemailen.

Fagdage

Vi holder fagdage i løbet af et skoleår. En fagdag giver tid til fordybelse i et fag/emne, der er mulighed for at tage på ekskursioner, og samtidig kan vi tilgodese de fag, der er behov for. På fagdagene kan der godt være ændringer i sluttidspunkterne, men dette meddeles i god tid i Fredagsbrevet.

Forældreråd

Der er forældreråd i hver klasse. Forældrerådet består af 2-4 forældre.

Forældrerådet kan hjælpe med det praktiske i forbindelse med møder og udflugter.

Forældrerådet skal arrangere sociale arrangementer for klassen, f.eks. fællesspisninger, udflugter, skovtur osv

 Fravær og sygdom

Hvis I kender til fravær på forhånd, skal I rette henvendelse til jeres børns klasselærer. Det kan være i tilfælde af enkelte fridage, læge- og tandlægebesøg mm.

Hvis jeres børn skal have fri mere end to dage, skal I rette henvendelse skoleleder Karoline Reenberg på karoline@velfri.dk

Hvis jeres børn er fraværende grundet akut opstået sygdom, skal I registrere det i Viggo - skriv evt. en note, hvis der er forhold, vi har gavn af at vide noget om. 

Kendt fravær registreres også i Viggo.

Forretningsgang mht. bekymringer omkring et barn

Dialogen mellem lærere og forældre omkring børnenes trivsel vægtes højt på Velling Friskole.

Hvis I som forældre oplever bekymringer i forhold til jeres børns skolegang, er det vigtigt at I som det første kontakter klasselæreren. Derefter vil hun/han inddrage andre fagpersoner, hvis det er relevant. Det er også klasselæreren, som kontakter jer, hvis det er en bekymring i skolen.

Skolen har mulighed for at inddrage PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) eller sundhedsplejen, hvis der er behov for det. Typisk er det en beslutning der træffes i et samarbejde mellem forældre, klasselærer og skolelederen. Det er skolelederen, der står for den formelle kontakt til PPR.

Forældresamtaler og hjemmebesøg

Forældresamtaler eller hjemmebesøg afholdes 1 gang om året i 0.-6. kl. og 2 gange i 7.-8. kl. Forældresamtaler foregår på skolen, og der er afsat ca. 20 min. pr. elev. Når man starter i 0. klasse, og når man ellers får ny klasselærer i de små klasser, er der tradition for, at klasselæreren tager på hjemmebesøg.

Fredagsbrevet

Fredagsbrevet på www.vellingfriskole.dk indeholder al vigtig information fra skolen, og vi forventer, at det bliver læst hver uge. Det er en god idé at læse det højt hjemme eller informere børnene om de oplysninger, der er relevante for dem. De seneste ugers Fredagsbreve findes på hjemmesiden. Der orienteres pr. mail hver uge om offentliggørelsen af den pågældende uges fredagsbrev.

Klasselærerne skriver herudover information ud til klasserne efter behov.

Fødselsdage

Vi opfordrer til, at man inviterer hele klassen, hvis man inviterer til fødselsdag – det giver et godt fællesskab. Man kan også gå sammen et par stykker og invitere.

Hvis friskolen er ledig, kan låne den til afholdelse af fødselsdagsarrangementet.  Grundet øgede omkostninger til forbrug, koster det 200 kr., at låne skolen til en fødselsdag. Pengene betales via MobilePay nr. 15359 – mærk “lokaleleje”. (se mere under punktet "Lån af lokaler" længere nede)

Vi opfordrer til at der e”forældrekaffe” ved afslutning, også i de ældste klasser. Hvis forældrene kender hinanden og er gode til at kommunikere øger det trivslen i klassen.

Idræt

Alle er som regel ude i idræt fra sommerferie til efterårsferie og fra påskeferie til sommerferie. Alle skal have idrætstøj, løbesko og håndklæde med og i bad efter timen.

Klassens arrangement

De arrangementer der er i årets løb, er fordelt ud på de enkelte klasser. Det forventes at man bakker op om alle fælles arrangementer, og ikke kun de arrangementer, man har særligt ansvar for.

Oversigt over klassearrangementer

Ældste børnehavegruppe    Fastelavn

0.Klasse        Generalforsamling (april)

1.Klasse        Fri

2.Klasse        Forældreaften (i januar)

3.Klasse        Fri

4.Klasse        Støtteforening arrangement

5.Klasse        Fri

6.Klasse        Juleafslutning (december)

7.Klasse        Fri

8.Klasse        Løvfaldsfest (november)

Lejrskole

Alle er på lejrskole hvert år. Lejrskolen kan være fælles for det meste af skolen eller opdelt i klasser. 7.-8. klasse tager af sted i efteråret og resten af skolen tager oftest af sted i maj eller juni. Man betaler 75,- kr. pr. døgn til forplejning. Der kan være tale om begrænset ekstrabetaling i nogle af klasserne, alt efter hvor turen går hen.

Betaling til lejrskole trækkes automatisk sammen med skolepengene.

Lektier

Vi er meget bevidste om, at skolearbejdet fortrinsvis skal laves i skoletiden, da vi mener at fritiden, legeaftaler, fritidsaktiviteter og samvær med familien har stor værdi i sig selv og er med til at danne eleverne og kvalificere dem til deres fremtidige liv.

Skolens holdning til lektier er, at de skal gives i moderate mængder med en trinvis forøgelse.

0 .kl. og 1. kl.: Ingen eller meget få lektier

1. kl. – 4. kl.: Læselektier og enkelte skriftlige opgaver

5. kl. – 6. kl.: Læselektier, træningsopgaver og lidt større afleveringer

7. kl. – 8. kl.: Regelmæssigt i fagene og afleveringer cirka hver uge

Lektier gives som repetition og træning – altså noget børnene kan magte derhjemme, og hvor de ved, de kan komme til lærerne på skolen og få hjælp.

Lån/leje af friskolen

Friskolen kan lånes til klassearrangementer uden beregning. Dette skal bookes på kontoret, så der ikke bliver dobbeltbookinger og så vi kan sørge for døråbning mm.

Når man låner skolen, låner man som udgangspunkt Lille Mediatek, køkken, multihal og gymnastiksal. Vi henstiller til, at man ikke er i klasse eller faglokaler, med mindre andet er aftalt. Vi forventer selvfølgelig man har ryddet op og gjort rent efter sig, når man forlader skolen.

Se nærmere her:  Når I låner skolen til klassefødselsdage

Låner man skolen til en fødselsdag, koster det 200 kr. Hvert år er det også muligt at for én eller to elever, at låne skolen til deres konfirmation. Der trækkes lod blandt interesserede, allerede når eleverne går i 5. klasse. Det koster 500 kr. at låne skolen til en konfirmation.

Madpakker

Vi opfordrer til sunde madpakker, og at man undgår at give børnene slik og kage med.

Eleverne har mulighed for at tilmelde sig mælkeordning ved skoleårets begyndelse på www.skolemælk.dk

Mobilregler

  • Mobilen lægges væk inden man kommer ind på skolen og må først tages op, når man er uden for skolens bygning efter sidste time. Skal man sidde og vente på gymnastik, musikundervisning eller lignende efter skoletid, kan man lave en aftale med sin lærer om, at man må sidde med sin mobil i klassen.
  • Mobilen skal være i tasken hele dagen, medmindre den har et undervisningsmæssigt formål.
  • En dag om ugen har 7. - 8. klasse devicedagog må benytte mobilerne i pauserne i klassen.
  • 7. og 8. klasse må sidde med deres mobil i klassen hver morgen inden undervisningen starter.
  • Legeaftaler skal laves hjemmefra, ellers via skolens telefon. Skal forældre have kontakt til deres børn, skal den gå igennem skolen via skolens hovednummer.
  • Hvis en lærer konfiskerer mobilen, lægges den ned på kontoret og udleveres af Malene eller Karoline, som sender en besked hjem. Sker det gentagne gange kan mobilen kun udleveres til forældrene (Karoline sørger for at kontakte hjemmet derom).

Morgensang

Tirsdag til fredag kl. 8.10 til 8.30 har vi morgensang.

Vi starter med en morgensang, og inden sidste vers beder vi Fadervor.

Det er lærerne, der på skift afholder ugens morgensang, og de bestemmer temaet og sangene, der skal synges.

Når et barn har fødselsdag, fejrer vi naturligvis også det.

Man er altid meget velkommen til at være med til morgensang sammen med sit barn.

Efter morgensang er der fortælling 3 dage om ugen.

Projekt og moduluger

I 7.- 8. kl. er der 2-3 projekt/moduluger i løbet af et skoleår. I disse uger er det normale skema sat ud af drift, og der bliver udelukkende arbejdet med det projekt/modul, vi er i gang med. Ugen sluttes tit af med fremlæggelser eller en forestilling, hvor forældre er meget velkomne. I projekt/moduluger kan der godt være ændringer i sluttidspunkterne, men dette meddeles i god tid pr. mail.

Sangbog

Alle nye elever får udleveret deres eget eksemplar af Dansk Skolesangbog, som de har med hver dag til morgensang. Sangbogens opbevares i klassen. Det er vigtigt at eleverne passer på deres sangbog, da den skal holde skoletiden ud.

Sikker trafik og Skolepatruljer

Der er etableret et fodgængerfelt ved indkørslen til skolen, som eleverne skal benytte hvad enten de er på gåben eller cykler.

Om morgenen vil der være skolepatruljer bestående af elever fra 6. og 7. klasse ved fodgængerfeltet.

Træffetid

En del af lærernes arbejdsdag består af undervisning og møder, hvor man ikke har mulighed for at tage telefonen. Hvis man ønsker at tale med en lærer, er det bedst, at man skriver en mail om, at man ønsker en opringning.

Korte, praktiske beskeder kan afleveres til en lærer om morgenen eller ved at ringe til skolens hovednummer og blive stillet om til lærerværelset. Hvis der er større bekymringer eller man har behov for en længere samtale, er det bedst at aftale et tidspunkt pr. telefon eller mail, hvor man kan tales ved eller mødes.

Kontoret er som udgangspunkt bemandet fra 8 – 15 hver dag. Kontoret kan træffes på hovednummeret (97321659) eller ved at skrive til kontor@velfri.dk.

Udeskole

På Velling Friskole praktiserer vi udeskole for 0.-4. klasse fra sommerferien frem til efterårsferien, og fra påskeferien frem til sommerferien. Vi er altid ude, og det er vigtigt, at børnene har tøj på, der passer til vejret. Regntøj og gummistøvler er obligatoriske.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

7. og 8. kl. får besøg af en UU-vejleder. Der bliver informeret om ungdomsuddannelserne, og hvis det er nødvendigt, er der mulighed for individuel vejledning.

8. kl. er på en uges introforløb til Ungdomsuddannelserne.

Velling Friskoles UU-vejleder er: Jens Søndergaard Nielsen, mobil 30761669.

Viggo

Viggo er vores platform for kommunikation mm. Som forældre på Velling Friskole, får man naturligvis adgang til Viggo.

Viggo kan tilgås på www.vellingfriskole.viggo.dk eller downloads som App til Iphone eller som genvej til Android. Forældre bestemmer selv, om de vil have notifikationer i Viggo og evt. indstillinger.

Åben morgensang

En gang om måneden er alle, uanset tilknytning til friskolen, velkomne til åben morgensang og fortælling kl. 8.10 – 8.50 i Gymnastiksalen. Der er kaffebord for gæster i Lille Mediatek efterfølgende.

Åben morgensang aflyses ved sammenfald med helligdage, lejrskole m.m. Tjek datoerne i årskalenderen på hjemmesiden.

Generelle forhold

– Alle er velkomne på lærerværelset, og forældre må gerne tage en kop kaffe/te.

– Alle elever har mulighed for at lægge deres madpakke i køleskabet ved vandgangen.

– Efter madpakkespisning skal alle, undtagen 7.-8. klasse, ud i det lange udefrikvarter – husk derfor regntøjet, når det er aktuelt

– Vi har skofri skole. Eleverne må gerne bruge indesko/hjemmesko indenfor.

– Skolen er som udgangspunkt mobilfri skole.

– Det vil være en kæmpe hjælp for alle, hvis I sætter navn på elevernes tøj og ting (det gælder også for de store elever). Glemt tøj lægges i Aulaen. Hvis det ikke bliver hentet indenfor nogle måneder, gives tøjet til nødhjælp.

– På skolen har vi tilsyn med eleverne fra 7.50 og vi kan ikke garantere at der er voksne til at holde øje med elever, der møder tidligere. Elever fra 0. - 3. klasse har mulighed for at benytte morgen-SFO.

Det forventes, at børnene tager hjem efter deres sidste skemalagte time. Skolen og dens udenomsarealer er forbeholdt SFO indtil kl. 16.30