Fælles Mål

Målsætning

I et forpligtende fællesskab mellem skole, hjem og barn vil vi skabe det bedst mulige lærings- og undervisningsmiljø for det enkelte barn, således at hvert barn udvikler sine faglige, personlige og sociale potentialer bedst muligt.

Skolen skal – gennem oplivning og oplysning – styrke og udvikle barnets livsglæde, kreativitet, læringslyst, nysgerrighed og evne til at undres, ligesom skolen skal støtte barnet i sin søgen efter identitet, værdier og mening med livet.

I et tæt samarbejde med forældrene skal skolen således ikke blot uddanne, men også danne – livsduelige, handlekraftige og hele mennesker, der kan tage medansvar også i større fællesskaber, og som har mod til at være sig selv uden at være sig selv nok.

 

Undervisningsplan

Velling Friskole følger Fælles Mål i alle skolens fag, for så vidt fagenes navne kan genfindes i den måde, vores skoleforløb er opbygget. Således holder vi stadig fast ved den ”gamle” opdeling i det vi kalder værkstedsfagene herunder musik, sløjd og håndarbejde.

Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter.

Se oversigt over introduktion til fagene. Via linket her finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for alle fagene

https://emu.dk/grundskole

Øvrige afvigelser i progressionen er beskrevet under de enkelte fag.

 

Tilsynsførende

For at sikre, at vi lever op til disse krav, har forældrekredsen valgt en tilsynsførende, der ikke i dagligdagen hører til skolen. Gennem besøg i løbet af året munder det ud i en aflæggelse af en erklæring på generalforsamlingen hvor vi løbende får kastet lys på vores undervisning set i forhold til andre steder. En god og sund proces, som vi sætter stor pris på.

Velling Friskole tilbyder undervisning indenfor følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende.

I 0. klasse varetages undervisningen fra første dag af dansklæreren, der også er klasselærer, og af matematiklæreren. Vi har altså ingen børnehaveklasseleder.

Humanistiske fag:

Dansk fra 0. klasse til 8. klasse.
Engelsk fra 2. til 8. klasse.
Tysk fra 5. til 8. klasse.
Kristendomskundskab fra 0. – 6. klasse.
Samfundsfag i 8. klasse.
Fortælling fra 0. klasse til 8. klasse.

Fortællingen omfatter fagområder fra fagene dansk, historie og kristendomskundskab.

 

Naturfag:

Matematik fra 0. klasse til 8. klasse.
Fysik / kemi fra 7. klasse til 8. klasse.
Geografi fra 7. til 8. klasse.
Biologi fra 7. til 8. klasse.
Naturteknologifaget fra 0. til 6. klasse.

I perioden august til efterårsferien og igen fra påske til sommerferien læses faget naturteknologi i udeskolen for 0.-4. klasse

Lego Education Innovation Studio Center fra 2. Klasse til 8. Klasse

 

Praktisk / musiske fag:

Obligatoriske:
Idræt fra 0. klasse til 8. klasse. to timer om ugen og udover det har eleverne samlet en times fælles idræt mandag morgen.
Musik fra 0. klasse til 4. klasse.
Værkstedsfag fra 0. klasse til 4 .klasse. (Musik, Billedkunst, Sløjd og Håndarbejde)

 

Valgfag:

To ugentlige lektioner er obligatorisk i 5. – 8. klasse.
Fagviften dækker Hjemkundskab, Musik, Håndarbejde, Billedkunst og sløjd.

 

Obligatoriske emner:

Uddannelses – og erhvervsvejledning varetages af UU-vejlederen tilknyttet skolen.
Færdselslære varetages af klasselæreren i samarbejde med færdselskontaktlæreren.
Sundheds – og seksualundervisning samt familiekundskab er knyttet til klasselæreren og biologilæreren.
Alle klasser på skolen er mindst en gang årligt på lejr.

5.6. klasse afslutter hvert andet år deres historieemne om det dansk-tyske forhold af med en tur til Slesvig.

7.8. klasse er skiftevis på udlandstur og på kulturtur til København.
Hvert andet år er der fælles lejrtur for alle elever fra 0. til 8. klasse.

Morgensang
Den danske sangskat består af et overflødighedshorn af salmer og sange, som er en meget stor og vigtig del af den danske kultur. Sangene rummer hver især en fortælling – en overlevering fra svundne tider. Børnene lærer gennem sangene disse fortællinger at kende, og det medvirker dermed til, at vores musikalske kulturarv videreføres til kommende generationer. Samtidig er det en værdifuld modersmålsundervisning. Derfor har vi hver dag fælles morgensang for 0.-8.klasse, hvor der synges en  salme efterfulgt af fadervor.

Lærergruppen har skiftevis morgensang, og vælger sang og et emne/ tema ud for ugens morgensang.

Vi mødes tirsdag-fredag fra kl. 8.10 – 8.30 til morgensang.

 

Fortælling

På skolen arbejder vi bevidst med en af grundpillerne i den grundtvig-koldske skoletradition: Fortælling – oplevelsespædagogikken.

Vi fortæller børnene alle de grundlæggende historier i vores kultur. De græske myter, nordiske myter og bibelshistorie.
Oplevelsespædagogikken anvender et poetisk sprog, der henvender sig til menneskers følelser og fantasi. Den afdækker områder af virkeligheden, som ikke kan analyseres, men som skal opleves
Det víl f.eks. sige glæde og sorg, fællesskab og ensomhed, kærlighed og had.
Ved at lytte til fortællinger om grundkonflikterne i menneskers liv, som de udfolder sig i historierne, bliver børnene i stand til at forstå og håndtere ting i deres eget liv. Med fortællingerne giver vi eleverne en dybde i deres liv – vi giver dem forståelse for det arketypiske ved at være menneske.

 

Faget dansk
Dansk er et dannelsesfag, hvor grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet, både i faget dansk og når dansk indgår i tværfaglige emner. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

  • Det talte sprog – (lytte og tale)
    • Det skrevne sprog – (læse og skrive)
    • Sprog, litteratur og kommunikation

Skolen følger hermed som udgangspunkt undervisningsministeriets faglige vejledning ”Fælles Mål” for dansk, som detaljeret beskriver, hvilke fagområder der skal arbejdes med på de enkelte klassetrin. ”Fælles Mål” kan læses i sin fulde version på undervisningsministeriets hjemmeside via følgende link:

https://emu.dk/grundskole/dansk

Herudover er der områder, vi gerne vil beskrive særskilt som en central del af den måde, vi driver skole på.

 

Drama
Arbejdet med drama udvikler elevernes udtryksmuligheder. Det er godt at kunne udtrykke sig i dramatisk form. Derfor arbejdes der i udvalgte danskforløb med forskellige former for improvisationer, rollespil og teaterforestillinger, der forevises for forældre eller andre klassetrin.
Dette arbejde komprimeres i dramaugen, hvor hele skolen sætter en stor fælles forestilling op. Alle er på scenen.

Forløbet op mod dramaugen er velforberedt og klæder eleverne på, så forståelsen for det spillede er helt på plads.

Der stilles i dette arbejde store krav til samarbejde, disciplin, tålmodighed og evnen til at kunne tilsidesætte egne behov.

 

To-lærerordning i 0.-3. klasse

0. klasse får automatisk tildelt støtte til de fleste timer. Vi tror på, at en tidlig indsats i fagene, gavner børnenes indlæring på sigt. Med to-lærerordningen er der mulighed for at tage enkelte børn, eller grupper, ud af undervisningen og rette fokus på specifikke fagområder.

Vi tilstræber ydermere, at 1.-3. klasse har to-lærerordning i minimum halvdelen af deres dansk og matematiklektioner.

 

Fagdage og emneuger
En par gange om året har hele skolen emneuge, hvor det daglige skema brydes op, og der arbejdes på tværs af klasser og fag. Emnerne kan være meget forskellige og inspireres af alt lige fra årstidernes gang, historiske fortællinger og idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter. Oftest er mange af skolens fagområder inddraget i disse emneuger. Disse emneuger giver tid til fordybelse eller mulighed for at arbejde på en anden måde end i hverdagen.
Ca. 6 dage om året – fordelt hen over året, har vi fagdage. Her tilgodeses det enkelte fag en hel dag.

Indholdet i fagdagene er nøje tilrettelagt fra årets begyndelse, og imødekommer de fag der, grundet anden undervisning, reduceres i timetal.

 

Dannelse
Morgensang og danskfaget spiller en meget vigtig rolle i forbindelse med elevernes alsidige personlige udvikling.
Vi ser det som en vigtig opgave at udvikle elevernes handlekompetence, hvilket kan sætte dem i stand til at træffe valg, der er hensigtsmæssige både for dem selv, men også for deres omgivelser.
Det er derfor særligt vigtigt at stimulere både det etiske, det faglige, det praktiske, det intellektuelle, det musiske, det fysiske, det sociale og det kreative.
Gennem hele skoleforløbet bestræber vi os på at skabe fællesoplevelser, som udvikler elevernes fantasi, samarbejdsevne og virkelyst. Det giver personlig vækst og større evne til at indgå i sociale sammenhænge – og til at stå alene.

Historie
Skolens formål med faget historie er i overensstemmelse med formål for faget som skrevet i forenklede Fælles Mål.

Forløbet i faget er anderledes på Velling Friskole.

0.-4. klasse får fortalt historien efter en nøje tilrettelagt plan, der imødekommer fælles mål.

5.-6. klasse har historie på skemaet.

 

Kristendom
Skolens formål med faget kristendom er som beskrevet i forenklede Fælles Mål.

Tilrettelæggelsen og forløbet er hos os anderledes, idet kristendomskundskab som fag slutter ved udgangen af 4. klasse.

I 5.6. klasse tilgodeses faget med en emneuge, og der arbejdes projektorienteret på tværs af de to klasser.
I 7. klasse går eleverne til konfirmationsforberedelse.

Samfundsfag
Samfundsfag er på Velling Friskole skemalagt med en ugentlig lektion i 8. klasse

 

Metodefrihed
Undervisningen på Velling Friskole lever op til kravene i Undervisningsministeriets ”Fælles Mål”, men det skal understreges, at vi som skole – og som friskole i særdeleshed, har fuld metode- og emnefrihed. Det betyder, at de enkelte lærere selv vælger, hvilke emner de ønsker at bruge som udgangspunkt for undervisningen, og hvilke metoder de vælger at bruge. Vores valg af lærebøger tages løbende op til vurdering, og vi bestræber os på, altid at være opdateret i forhold til undervisningsmateriale og metoder.